Registra't o inicia sessió per a poder veure els preus amb descomptes

Registrar-seIniciar sessió

Condicions Legals i d’ús

01. Finalitat, objecte i àmbit d’aplicació

Les presents estipulacions regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris per part de talcompinta.com, companyia mercantil que opera a través d’internet des de la seva pàgina web ( talcompinta.com) oferint als seus clients una gran varietat de productes. Les presents Condicions Generals regulen així mateix els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos efectuades a Espanya, incloent les Illes Balears i les Illes Canàries, i Portugal.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marco que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina web de talcompinta.com estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc web.

Els serveis oferts per talcompinta.com a la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. talcompinta.com es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent aplicable les noves que acordi des del moment de la seva publicació a la pàgina web. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia de la qual opera al moment de subscripció de la comanda a instàncies del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb el previst en l’art. 1255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de talcompinta.com, les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat al previst en la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de Condicions Generals de la Contractació; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista; el Codi Civil; la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny; la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic; el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris; i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

02. Identificació i raó social de l’empresa oferent

Tal Com Pinta S.L., amb domicili social en c/ de la Coma Parc, 29A, Nau 4, Pol. Ind. Pla de Santa Anna, 08272 Sant Fruitós de Bàges, a la província de BARCELONA., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona com a Societat Limitada (SL) presta els seus serveis de venda electrònica per internet a la seva pàgina web www.talcompinta.com. La seva adreça de contacte és el mail [email protected] i el seu telèfon de contacte és 938760011.

El domicili a l’efecte de reclamacions correspondrà amb l’indicatiu com a domicili social de l’empresa.

03. Condicions legals de Prestació del servei i responsabilitat

Claredat i transparència en la informació: talcompinta.com, en compliment del que es disposa en l’art. 10 de la Llei 34/2002, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjà de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que obrin en poder de l’empresa.

Així mateix, d’acord amb el antemencionado Reial decret 1/2007, ofereix al client tant la informació precontractual (veure aquestes Condicions Generals així com la informació addicional als diferents apartats de la pàgina web) com la confirmació de les informacions exigides legalment.

04. Condicions d’accés de l’usuari/client

L’usuari de la pàgina web de talcompinta.com tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si ben talcompinta.com es reserva a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la pàgina web de talcompinta.com té dret a registrar-se com a client, podent per tant acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats si compleix amb les concretes condicions de l’oferta que per a cada producte s’especifiquin.

La informació pública continguda a la pàgina web de talcompinta.com referida tant a la companyia talcompinta.com com a les marques, productes, logotips, etc. de les empreses majoristes i fabricadores dels productes i serveis oferts es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, per la qual cosa no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client/usuari alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de talcompinta.com, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes previstos a l’apartat 9 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Registre d’usuari: El client/usuari amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferts per talcompinta.com haurà de registrar les seves dades i circumstàncies personals necessaris per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon/fax).

L’usuari només podrà contractar i realitzar comandes si és major d’edat. En cas contrari, la responsabilitat per realitzar comandes per menors d’edat serà a càrrec dels pares o els tutors legals del menor.

Per poder realitzar comandes a la pàgina web, cada client proporcionarà a talcompinta.com de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal.

Totes les dades de caràcter personal proporcionats pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.

talcompinta.com podrà oferir al seu client un sistema de registre personal a través d’una clau d’accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En tal sentit, el client podrà designar al seu criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre que aquestes s’estiguin disponibles o no es trobin assignades a altres clients. No s’admetran claus o contrasenyes amb continguts immorals, injuriosos, vexatoris, discriminatoris o que contravinguin el que es disposa en les lleis, ni aquelles amb termes que al·ludeixin a marques, productes o denominacions protegits per les disposicions legals sobre Propietat Intel·lectual, Industrial o contràries als drets a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d’accés i de la seva contrasenya. talcompinta.com es queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

05. Procés d’oferta i acceptació

Política de preus: talcompinta.com es reserva a cada moment i unilateralment el dret a la modificació dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica se seguiran els següents passos segons el menú d’opcions consignat a la pàgina web de talcompinta.com.

Informació sobre el producte ofert al client: Inclou les característiques del producte.

Informació sobre el preu del producte: Informació del preu final o preu venda al públic del producte a adquirir, contenint en la mateixa comanda el cost final per al client i incloent IVA, despeses d’enviament i segur de mercaderies i manipulació derivat del transport. Aquest cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació triant l’opció “acceptació de la comanda” del menú d’opcions.

Acceptació de la comanda: Al moment de formalització de la comanda, una vegada utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga a les parts. talcompinta.com emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processat.

talcompinta.com després de l’acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l’enviament de la confirmació de la comanda al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per talcompinta.com de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, per la qual cosa talcompinta.com en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta a tot moment que els productes anunciats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com a comanda abusiva, multipedido interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

Forma de pagament pel client: S’estableix el sistema de pagament mitjançant la pàgina web Paypal.

Factura: talcompinta.com emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest

talcompinta.com adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat per Reial decret 87/2005). La factura s’emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, per la qual cosa el client ha d’assegurar-se de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

talcompinta.com adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s’emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s’emetran duplicats a tercers. talcompinta.com no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l’adreça designada pel titular del contracte. Una vegada transcorregut el termini de garantia, no podran emetre’s més duplicats de factures.

Lloc i forma del lliurament: La comanda serà lliurada al domicili designat al moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i no generés despeses addicionals sobre el preu de venda La modificació de l’adreça de lliurament una vegada lliurat la comanda al transportista no serà possible. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual es consignaran les dades que permetin identificar al client, la comanda i el nombre d’embalums que componen l’enviament.

La mercaderia es troba a tot moment coberta per segur contra riscos de transport, extraviament i manipulació durant el transport.

Les mercancias només haurà sortides i lliuraments de dilluns a divendres laborables i es lliuressin en un termini de 24 o 36 hores. Àdhuc que es entregen amb demora no implicarà ni l’anul·lació de la mercancia ni la indemnitzación.

Important: Assegura’t que l’embalum rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifiqui-ho per escrit a talcompinta.com en les següents 24 hores. En casos de deterioració del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifests al moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), hauràs de notificar-ho a talcompinta.com en el transcurs dels set dies naturals posteriors a la recepció via email.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de talcompinta.com per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix, restituint-se les quantitats pagades pel producte en cas de comandes en la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedición (devolució).

talcompinta.com servirà els seus productes oferts a la pàgina web únicament a Espanya, Illes Balears, Illes Canàries i Portugal. Per a lliuraments de mercancias fora d’aquests països consultenos.

06. Garantia dels productes

La garantia dels productes venuts per talcompinta.com es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l’esmentat Reial decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el ben adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l’opció d’exigir la reparació o la substitució del bé, tret que una d’aquestes resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de falta de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la falta de conformitat ja existia al moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en els restants 18 mesos (això és, des del setè fins a finalitzar els dos anys) que el ben era no conforme, tot això d’acord amb l’article 114 i següents de l’esmentat Reial decret Legislatiu.

07. Drets del client

Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb l’establert en la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.

No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.

No rebre correus electrònics promociona’ls ni publicitaris en cas d’haver-los rebutjat.

Accedir, rectificar, cancel·lar i/o oposar-se al tractament de les dades personals del client que obrin en la base de dades de talcompinta.com a petició del client, tot això conforme al que es disposa a l’apartat sobre Protecció de Dades Personals.

Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de talcompinta.com

Conèixer a cada moment l’estat de tramitació de la comanda efectuada.

El client (consumidors o usuaris es consideren únicament les persones físiques o jurídiques que adquireixen, utilitzen o gaudeixen el producte com a destinataris finals) tindrà dret al desistiment del contracte en un termini de set dies hàbils des de la recepció del mateix, prèvia comunicació a talcompinta.com dins d’aquest termini perquè s’estableixin els llits de devolució oportuns (nombre de devolució, i forma i adreça de lliurament de l’enviament de devolució), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte, no sent abonables els costos relacionats amb la comanda ni els costos de transport, tot això segons el document de desistiment que es lliura al moment de contractar. talcompinta.com es compromet a la devolució d’aquest import en un termini màxim de 30 dies hàbils conforme a l’estipulat pel Reial decret Legislatiu 1/2007.

En el cas que es desisteix d’un producte en mal estat talcompinta.com assumirà els costos de la devolució i retornarà el preu pagat pel producte.

talcompinta.com acceptarà únicament un mínim desgast del producte hagut d’exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva sense alterar les condicions del producte al moment del lliurament. En casos d’ús anormal del ben no s’acceptés aquesta devolució. Les despeses de devolució seran restats del preu del producte al moment de la devolució dels diners. La mercaderia a retornar deu ser prèviament assegurada per part del client mitjançant i exclusivament per la companyia de transport contractada per talcompinta.com. Serà possible gestionar tràmits de devolucions o canvi de mercaderia al domicili social de talcompinta.com.

talcompinta.com no es farà càrrec de devolucions sobre productes manipulats pel client, o aquelles mercaderies que es retornin incompletes tant en els seus elements principals com a accessoris. No procedirà el dret de desistiment fos del termini indicat ni sobre productes subjectes a fluctuacions d’un mercat no controlat per talcompinta.com, ni sobre objectes peribles, objectes que puguin ser fàcilment reproduïts amb caràcter immediat o que per la seva naturalesa no puguin ser retornats. Tampoc procedirà el desistiment sobre mercaderies o comandes que puguin considerar-se per les seves característiques especials a mesura del sol·licitat pel client.

En casos de desgast o deterioració del ben per causes que no s’hagin d’exclusivament a la seva prova per prendre una decisió sobre la seva adquisició definitiva, talcompinta.com podrà pactar amb el client la indemnització corresponent i proporcional a la deterioració.

08. Obligacions de l’usuari/client

Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.

Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per talcompinta.com a la seva pàgina web, abstenint-se de manipular els continguts de la seva pàgina web, introduir continguts denigrantes o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret.

Respectar el pacte de compra una vegada acceptat la comanda, amb l’oportú pagament del preu concertat i abstenir-se de dur a terme conductes abusives i antijurídiques en la contractació.

Utilitzar la informació publicada per talcompinta.com exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per talcompinta.com en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

09. Drets de talcompinta.com

Conservar, modificar o suspendre el seu web sense previ avís.

Modificar el preu de les ofertes.

Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.

Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

Percebre l’import de les compres del client acceptada la transacció.

Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l’article fins a l’íntegre pagament per part del client.

Reservar-se el dret d’efectuar sorteigs de béns o serveis en el seu pagina web.

Utilitzar la informació publicada per talcompinta.com exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per talcompinta.com en tots els seus continguts sense permís exprés de la pròpia companyia.

Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges,…, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la pàgina web www. talcompinta.com) són propietat de talcompinta.com o de les empreses majoristes i fabricadores dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de talcompinta.com, o, si escau, de l’empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de talcompinta.com renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de dites dretes, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgreda la moralitat, l’honor o la intimitat i la bona fe, correspondrà exclusivament a l’usuari, eximint en tot cas a talcompinta.com de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

11. Exoneració de responsabilitat

talcompinta.com No respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

Ous