Registra't o inicia sessió per a poder veure els preus amb descomptes

Registrar-seIniciar sessió

Política de privacitat

Informació: La informació rebuda per talcompinta.com a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. talcompinta.com observarà a tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i adoptarà les mesures necessàries para, en relació a aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure secret sobre les dades objecto de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents alienes a fi de la contractació dels serveis que presta.

D’acord amb la legislació vigent, talcompinta.com recapta dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer que és titular i el tractament del qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les comandes sol·licitades a la Companyia i respondre a les consultes que els usuaris puguin formular. L’entitat responsable dels fitxers és talcompinta.com.

L’usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessaris per donar-se d’alta com a client de la Companyia i formalització de contractes de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon/fax). El registre d’aquestes dades és obligatori; la falta d’emplenament dels mateixos per part de l’usuari o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que talcompinta.com pugui gestionar correctament les comandes efectuades.

talcompinta.com sol·licita dades personals addicionals a efectes estadístics que li permetin conèixer el perfil de l’usuari. L’usuari pot ometre o deixar de comunicar qualsevol dada o circumstància personal que no sigui absolutament necessari per a l’alta com a client o formalització de la compra. talcompinta.com. podrà permetre que terceres empreses de publicitat col·loquin anuncis al seu web.

Les dades podran ser utilitzats per talcompinta.com amb la finalitat de remetre a l’usuari informació sobre ofertes i informacions publicitàries a l’adreça de correu electrònic o personal proporcionada, al que el client consent expressament; no obstant això, el client podrà optar a tot moment per rebutjar l’enviament de tal informació enviant un e-mail en aquest sentit.

Igualment, el client consent expressament que talcompinta.com comuniqui aquestes dades a empreses o bancs per a la gestió del transport i del cobrament de la comanda. talcompinta.com podrà així mateix dur a terme altres comunicacions de dades previstes en la llei.

Les dades recaptades per talcompinta.com podran ser tractats i emmagatzemats a Espanya.

Drets d’accés, rectificacion, cancelacion i oposicion: talcompinta.com, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent. Tales drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: [email protected] talcompinta.com.

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades: talcompinta.com declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet, que l’usuari expressament accepta, que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Ous